Budovu, ktorá pochádza z roku 1890 odkúpil do súkromného vlastníctva v roku 1924 pán Dr. Viktor Dušek. Pán Dr. Dušek patril medzi významné osobnosti v Bratislave. Pôsobil ako verejný notár, bratislavský starosta a taktiež ako dánsky konzul. Prízemné priestory budovy využíval na prenájom lekárskej ambulancie a lekárne, prvé a druhé poschodie obýval spolu s ďalšími rodinnými príslušníkmi. Znárodnením v roku 1952 sa budova dostala do správy Povereníctva zdravotníctva a ešte v tom istom roku bolo vlastnícke právo prevedené na Výskumný ústav kardiovaskulárnych chorôb, ktoré tam pôsobilo až do roku 1989. Až na základe reštitúcie v roku 1992 bola budova vrátená pôvodným vlastníkom, potomkom pána Dr. Dušeka, ktorí ju v ten istý rok predali spoločnosti Agrofert Slovakia, a.s. Koncom 90. rokov bola celá budova obnovená a získala súčasnú podobu. V roku 2006 ju odkúpila spoločnosť Palisády 33 s.r.o., ktorá z nej vytvorila moderné administratívne centrum.

Rekonštrukcie

Budova prešla tromi rekonštrukciami, pričom najväčšia rekonštrukcia sa uskutočnila v rozpätí rokov 1995 - 1998. Vypracovaním projektu boli poverení Ing. arch. Ľubomír Peráček a Ing. arch. Juraj Molnár, ktorí sa rozhodli preniesť kus histórie do doby modernej. Celej budove dali novú funkčnú náplň bez straty pôvodnej identity. Opatrnou modernizáciou sa architektom podarilo vytvoriť zaujímavú reprezentatívnu budovu doplnenú o vkusné detaily a umelecké diela, ako sú napr. kovové plastiky a fontána od akad. sochára Dušana Králika.
(c) 2007 Administratívne centrum Palisády 33, 811 06 Bratislava